Privacyverklaring

Privacyverklaring Advocaat Haegeman Celine

1. Algemeen

ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE (KBO 0812.604.731), met zetel gevestigd te 9880 AALTER, Stationsstraat 81, is een advocatenkantoor opgericht naar Belgisch recht. ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE heeft als doel de uitoefening van de advocatuur in de meest ruime zin.
In het kader van de uitoefening van haar doel verwerkt ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Gelieve deze privacyverklaring dan ook aandachtig te lezen. Er wordt onder meer in uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe wij deze persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen of voor hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren.
ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE per telefoon op het nummer 0476/27.19.92 of per email via celine@advocaathaegeman.be .

2. Over welke persoonsgegevens gaat het?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE gebeurlijk verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE verstrekt (bijvoorbeeld: financiële gegevens, beroep, opleiding, vrijetijdsbesteding, …);

ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE verwerkt occasioneel, enkel indien noodzakelijk, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Persoonsgegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • Genetische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot uw seksueel gedrag of seksuele geaardheid;

ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van hun ouders of voogd of indien ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE daartoe verplicht is door de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen.

3. Met welk doel en op welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande, niet-limitatieve doelen:

 • Om u te kunnen informeren over de stand van uw dossier;
 • Om u – indien nodig – telefonisch of schriftelijk te kunnen bereiken;
 • Om uw dossier te kunnen behandelen;
 • Voor de afhandeling van gebeurlijke betalingen;

Deze verwerking gebeurt op basis van volgende wettelijke gronden:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE rusten;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE of van derden;
 • Nu deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

4. Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

Binnen ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan advocaat-medewerkers die uw dossier behandelen, evenals aan het personeel van ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE.
ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE draagt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden over en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden aan derden, zoals:

 • Gerechtsdeurwaarders;
 • Notarissen;
 • Andere advocaten;
 • Boekhouder;
 • Gerechtelijke instanties;
 • Vertalers;

Deze derden en hun medewerkers / personeel / vertegenwoordigers dienen de vertrouwelijke aard van deze persoonsgegevens te respecteren en mogen deze gegevens enkel aanwenden in lijn met de instructies van ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE.
Met derden die ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE regelmatig gelast om uw persoonsgegevens te verwerken, sluit ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE een verwerkingsovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.
ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE zal uw persoonsgegevens maximaal bewaren tot een termijn van 10 jaar na afsluiting van uw dossier.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar celine@advocaathaegeman.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, verzoekt ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE houdt er aan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.
Indien u meent dat ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE niet handelt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+ 32 (0)2 274 48 00
+ 32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op