Erkend Familiaal Bemiddelaar

ADVOCAAT CELINE HAEGEMAN volgde in 2017 de basisopleiding ‘Bemiddeling’ en heeft nadien in 2018 de specialisatiemodule gevolgd ‘Familiale bemiddeling’.
Sedert 5 juli 2018 is zij erkend familiaal bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie.
Zij volgde in 2021 ook succesvol de opleiding 'Bemiddeling bij vastgoedtransacties'.

Bemiddeling

Het belang van het kind wordt steeds centraal gesteld binnen het kantoor waardoor op regelmatige basis bemiddeld wordt bij het streven naar globale ouderschapsovereenkomsten.

CELINE HAEGEMAN kan optreden als erkend familiaal bemiddelaar en zal vanuit deze invalshoek op volstrekt onpartijdige wijze de ouders helpen zoeken naar een oplossing, een regeling voor de kinderen, waarbij beide partijen zich goed voelen.
Indien zulke regeling niet tot stand komt dan kan zij niet optreden als raadsman van één van de ouders gezien zij eerder als bemiddelaar optrad in uw dossier.


In het kader van bemiddeling komen partijen het volgende overeen:

 1. Vrijwillig verloop
  Partijen wensen overleg te plegen om, onder voorbehoud van al hun rechten, hun geschil bij te leggen. Elke partij mag, éénzijdig en discretionair, aan de bemiddeling een einde stellen. De bemiddeling gebeurt vrijwillig en elke partij verklaart zich akkoord om er op actieve wijze aan deel te nemen. Partijen behouden zich het recht voor om alle procedures die ze nuttig zouden achten in werking te stellen. Alle procedures zullen echter geschorst worden totdat een akkoord tussen de partijen tot stand is gekomen of totdat één der partijen of de bemiddelaar een einde stelt aan de bemiddeling.

 2. Rol van de bemiddelaar
  De bemiddelaar handelt in alle neutraliteit met het oog op het bevorderen van een minnelijk akkoord. Te dien einde zal hij pogen de voorwaarden te scheppen die het volgende zal toelaten of vergemakkelijken :

  • het wederzijds geven van informatie en het begrip van de respectievelijke situaties van de partijen;
  • het bevorderen van de communicatie tussen de partijen aangaande hun moeilijkheden en verwachtingen;
  • het zoeken naar geschikte oplossingen om aan de verwachtingen van de partijen tegemoet te komen en om de vastgestelde moeilijkheden te overbruggen;
  • het bevorderen van een efficiënte en oprechte onderhandeling;
  • het sluiten door de partijen, op vrijwillige basis, van een dading die de bereikte oplossingen zal bevatten;

 3. Onpartijdigheid
  De bemiddelaar handelt steeds op neutrale en onpartijdige wijze. Hij zal geen juridische adviezen aan de partijen verstrekken. Indien hij een opinie geeft, zal deze slechts een indicatieve waarde hebben. Partijen verklaren zich akkoord om daar geen enkele juridische consequentie aan vast te knopen.

 4. Aanwezigheid op de bemiddelingsessies
  Partijen zullen de bemiddelingsessies bijwonen, desgevallend vergezeld van hun advocaten. Elke partij ziet er toe:

  • dat aan de bemiddelingsessies personen deelnemen die een dading mogen sluiten; en
  • dat de personen die persoonlijk kennis hebben van de pertinente feiten van het geschil aanwezig zijn opdat het overleg aangaande het dossier vlot en efficiënt zou kunnen verlopen.De bemiddelaar mag een persoon die hij aanduidt als toeschouwer tot de bemiddeling uitnodigen ten einde deze persoon de mogelijkheid te geven (op keus van de bemiddelaar), als passieve toeschouwer of als niet bezoldigde mede-bemiddelaar op te treden. Deze persoon moet dan een verbintenis aangaan volgens het model dat als bijlage 1 hierbij gaat.

 5. Vertrouwelijkheid
  Alles wat gezegd of geschreven wordt gedurende de bemiddeling wordt onder alle voorbehoud geformuleerd. De partijen verbinden zich ertoe hiervan niets in te roepen of bekend te maken in het kader van een bestaande of toekomstige gerechtelijke of arbitrale procedure. De bemiddelaar en de partijen (die zich ten deze voor zichzelf verbinden en die zich sterk maken voor hun raadslieden, vertegenwoordigers en alle personen die hen vergezellen) zien ertoe dat het vertrouwelijk karakter van de bemiddeling en van elk document dat in het kader van de bemiddeling ingeroepen of meegedeeld wordt, behouden blijft. De bemiddelaar zal niet geroepen kunnen worden om in een gerechtelijke of andere procedure te getuigen. De partijen erkennen hem een zwijgrecht.
  Partijen komen verder overeen dat de overeenkomst(en) die zij bij de beëindiging van het bemiddelingsproces zouden kunnen sluiten alleen maar zullen bestaan wanneer zij door de beide partijen ondertekend zullen zijn geweest. Zij aanvaarden dat er geen overeenkomst zal bestaan zolang de akkoorden die in het kader van de bemiddeling zouden kunnen uitgewerkt worden niet in een tussen hen ondertekende schriftelijke overeenkomst zullen zijn vastgelegd. Het protocol, de overeenkomsten die bij de beëindiging van het bemiddelingsproces zouden kunnen gesloten worden, alsmede een eventueel document dat de mislukking van de bemiddeling vaststelt, vallen niet onder dit vertrouwelijkheidsverplichting.

 6. Caucussen
  De bemiddelaar mag, wanneer hij dit nuttig acht, apart (in “caucus”) met de ene of de andere partij overleg plegen; partijen mogen ook, op elk ogenblik, verzoeken om confidentieel met de bemiddelaar te overleggen.

 7. Waarde van het akkoord
  Het behoort, in principe, de bemiddelaar niet toe om zich omtrent de waarde of de opportuniteit van het bereikte akkoord uit te spreken. Deze moet de uitdrukking van de wil van de partijen zijn en hun “eigendom” blijven.
  Indien de bemiddelaar echter, daarin geleid door zijn eigen professionele ervaring en door zijn analyse en beoordelingscapaciteiten, meent dat het verder zetten van een bemiddeling een belangrijk risico inhoudt voor de ene of de andere partij, of tot een onevenwicht of manifeste onrechtvaardigheid voor een partij zou kunnen leiden moet hij de partijen daarvan op de hoogte brengen. Hij dient hen desgevallend te verzoeken het nodige te doen om daaraan te verhelpen. Indien hij dit nodig acht, mag hij de bemiddeling opschorten of er een einde aan stellen. De bemiddelaar handelt ten deze in alle onafhankelijkheid en laat zich enkel door zijn geweten leiden.

 8. Duur van de bemiddeling
  De partijen komen de duur van de bemiddeling overeen. Zij verbinden zich ertoe om te pogen de bemiddeling tot stand te brengen, in de mate van het mogelijke, binnen een beperkte tijdspanne.

 9. Honoraria
  De bemiddelingskosten worden gelijk verdeeld over alle partijen die de bemiddeling aanvragen tenzij anders bepaald.
  De bemiddelaar mag voorschotten op ereloon en onkosten vragen gedurende de bemiddeling. De bemiddelaar zal de bemiddeling mogen opschorten of stopzetten indien één der partijen haar aandeel in de erelonen en onkosten die zij verschuldigd is, niet betaalt.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op